Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje dotyczące ochrony środwiska

ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 

Dokumenty do pobrania z wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska


WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
 

pokój 204

NACZELNIK
ANNA HAŁENDA

77 5415178

pokój 200

ZASTĘPCA NACZELNIKA 
JAKUB KANIA

77 5415121

pokój 211

KATARZYNA ANDRYSZCZAK – HĘCIAK
rejestracja zwierząt, ochrona powietrza, hałas 

77 5415145

URSZULA KARPIŃSKA – KARBOWNICZEK
geolog powiatowy, 
wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu pływającego,
gospodarka odpadami 

77 5415142

pokój 211

ZBIGNIEW WINIECKI
gospodarka wodna, nadzór nad spółkami wodnymi

77 5415144

pokój 208

EWA PODLASKA
ochrona przyrody 

77 5415146

KAROLINA OLSZANOWSKA – KUŃKA

77 5415141

JOANNA OSTAPOWICZ

77 5415143

MACIEJ WYSZYŃSKI

77 5415147


Z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku należy udokumentować fakt uiszczenia opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późń. zm.) Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego, tj. Urzędu Miasta Opola, w kasie Starostwa Powiatowego w Opolu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Opola.

Zapłaty można dokona
ć:

nazwa organu 

numer konta

nazwa banku 

adres Banku


Urząd Miasta


      03 1160 2202 0000 0002 1515 3249


    Bank Millenium S.A


ul.1Maja 6
   45-050 Opole
 
 


Opłaty za dostęp
do informacji
o środowisku,
wydanie karty wędkarskiej
i karty łowiectwa
podwodnego lub duplikatu
dokonuje się na
konto 
Starostwa Powiatowego
w Opolu

 


  22 1020 3668 0000 5602 0015 7099

 

 


kasach Urzędu
Miasta Opola:

 

Rynek – Ratusz, parter, pokój nr 2,
w godz. 8.00 – 14.30

Plac Wolności 7/8 I piętro,
pokój nr 110, w godz.  8.00 – 14.30 

 

 

 

  kasie Starostwa Powiatowego w Opolu

ul. 1 Maja 29 w godz. 8.30 - 14.30.

 

 

 

 

ZADANIA WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Wynikające z Ustawy – Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:

Wydawanie decyzji, pozwoleń w tym pozwoleń zintegrowanych, przyjmowanie zgłoszeń, prowadzenie wykazów, dokonywanie kontroli w sprawach dotyczących ochrony środowiska

Prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków finansowych w ramach budżetu Powiatu przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Opracowywanie i realizowanie powiatowego programu ochrony środowiska, oraz sporządzanie sprawozdań z jego realizacji

Prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi

Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, jak również ich rejestrowanie

Zobowiązywanie do wykonania i przedłożenia przeglądu ekologicznego oraz nakładania obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko
i przywrócenia środowiska do stanu właściwego

Nakładanie na podmioty korzystające ze środowiska obowiązków wynikających z przepisów

Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska

Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska

Wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności:

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Prowadzenie wykazu danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ocenianie oddziaływania na środowisko, w tym wydawanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Przeprowadzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

Wynikające z ustawy o odpadach, a w szczególności:

Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów

Wydawanie zezwoleń na transport i zbieranie odpadów

Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów

Wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a w szczególności wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów

Wynikające z ustawy o odpadach wydobywczych, a w szczególności wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami wydobywczymi

Wynikające z ustawy o lasach, a w szczególności:

Nadzorowanie gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
w tym wydawanie decyzji administracyjnych

Zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, nadzorowanie ich wykonania oraz ich zatwierdzanie

Cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

Nadzorowanie realizacji zadań powierzonych Nadleśniczym wynikających z ustawy o lasach

Przekwalifikowanie z urzędu gruntu rolnego na leśny, w związku z dokonanym zalesieniem

Wydawanie decyzji w sprawie zmiany gruntów leśnych na rolne

Wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym, a w szczególności:

Rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego

Wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi wód niezaliczanych do wód śródlądowych żeglownych

Wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie

Utworzenie Społecznej Straży Rybackiej albo wyrażanie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa

Wydawanie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej

Wynikające z ustawy - Prawo łowieckie, a w szczególności:

Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych

Wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny

Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny

Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców

Wynikające z ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w szczególności kontrola prowadzenia upraw leśnych, wypłat ekwiwalentów oraz przygotowywania dokumentów związanych z wypłatą.

Wynikające z ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności:

Prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów, naliczanie opłat i kar w stosunku do nieruchomości będących własnością gminy

Wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, a w szczególności:

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych

Zatwierdzanie decyzją projektów robót geologicznych, których
wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Zatwierdzanie decyzją dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej, geologiczno – inżynierskiej

Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi

Ustalanie opłaty dodatkowej za wydobywanie kopaliny z rażącym naruszeniem warunków koncesji lub zatwierdzonego projektu robót geologicznych

Wynikające z ustawy o transporcie kolejowym, a w szczególności w zakresie wydawania decyzji na usunięcie drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatacje urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne oraz ustalanie odszkodowań za ich usunięcie.

Wynikające z ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, a w szczególności w zakresie wydawania decyzji, zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych.

Wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie przygotowania opinii związanej z ochroną środowiska.

Prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową w zakresie wyznaczonym przez Szefa Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, w tym udział w przeglądach wałów przeciwpowodziowych i w prowadzonych akcjach przeciwpowodziowych.

 

 

 

 

 

 

Wersja XML