Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rzecznik Konsumentów

pokój nr1 PARTER

ANETA GIERŁACH
rzecznik konsumentów dla mieszkańców powiatu opolskiego

77 5415101
(zapisy)

775415148
(w godzinach przyjmowania)

 


 

Rzecznik Konsumentów dla Powiatu Opolskiego przyjmuje konsumentów w celu udzielenia porady lub pomocy prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu 45 - 068 ul. 1 Maja 29, pokój nr 1 (parter)
w poniedziałki: 8.30 - 12.30,  wtorki: 8.30 - 12.30 i czwartki: 12.00 - 16.00

 


Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie  udziela porad i informacji prawnej telefonicznie oraz nie podejmuje interwencji w sprawach zgłoszonych za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Osoby zainteresowane uzyskaniem porady lub informacji proszone są o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty: tel. 77 5415101


Rzecznik Konsumentów nie działa jako  pełnomocnik konsumenta  na zlecenie (tak jak adwokat czy radca prawny) lecz działa na rzecz konsumenta wspierając go informacją i pomocą prawną.


Rzecznik Konsumentów nie ma wobec przedsiębiorcy kompetencji władczych ani uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar.


Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie prowadzi spraw związanych z upadłością konsumencką.

Od dnia 31 grudnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy wynikające ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która reguluje tzw. upadłość konsumencką.

Na posiedzeniu Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, która odbyła się w dniu 2 grudnia 2014 r. ustalono, że rzecznicy konsumentów nie będą udzielać porad w zakresie upadłości konsumenckiej, pomocy w sporządzaniu wniosków o upadłość konsumencką, pism przygotowawczych itp. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził słuszność przyjętego stanowiska.

O zagadnieniach dotyczących upadłości konsumenckiej mogą Państwo przeczytać w specjalnym poradniku Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie: UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - PORADNIK 


Rzecznik nie udziela pomocy prawnej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą  lub zawodową  albowiem za konsumenta uważa się osobę fizyczną, która nabywa od przedsiębiorcy towar lub usługę ale w celu niezwiązanym z  jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


W zakresie reklamacji towarów i usług (poza usługami finansowymi, ubezpieczeniowymi) pomocy prawnej konsumentom udziela także Opolski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu, ul. 1 Maja 1, II piętro, pok. 23,   tel. 77 / 4545088, fax: 77 / 4545089

Zadania oraz uprawnienia Rzecznika: 


Sprawy konsumenckie to w szczególności sprawy dotyczące:

- serwisy naprawcze,
- firmy świadczące usługi remontowe,
- wykonawcy mebli stolarki okiennej i innych rzeczy wykonywanych na zamówienie,
- rzemieślnicy świadczący usługi,

- telekomunikacyjnych, 
- turystycznych, 
- przewozowych i pocztowych, 
- bankowych, 
- energetycznych,
- związanych z obrotem nieruchomościami, 
- edukacyjnych.


Rolą Rzecznika jest:

- w sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców,

- w sprawach, w których w ocenie Rzecznika naruszony został interes konsumenta, ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny albo kiedy polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe – Rzecznik nie wyręcza konsumenta ale może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem.


Każdy powiat ma właściwego Rzecznika Konsumentów 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów, realizując zadanie powiatu jakim jest "ochrona konsumentów" udziela porad prawnych jedynie mieszkańcom Powiatu Opolskiego


Na posiedzeniu w dniu 5 września 2011 r. Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów podjęła uchwałę nr 1/2011 o treści: „Członkowie Rady przyjmują zasadę, że Rzecznicy Konsumentów podejmują działania na rzecz konsumentów zamieszkujących w mieście bądź powiecie, który jest miejscem działania rzecznika. Przy podejmowaniu decyzji o interwencji w sprawie konsumenta - Rzecznik bierze pod uwagę miejsce zamieszkania konsumenta, a nie jego miejsce zameldowania”. Stanowisko wyrażone w wyżej wymienionej uchwale podzielił Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w piśmie z dnia 9 grudnia 2011 r.


Za mieszkańca Powiatu Opolskiego uważana jest osoba fizyczna przebywająca na terytorium Powiatu Opolskiego z zamiarem stałego pobytu.

Konsumenci zamieszkujący na terenie innych powiatów, w tym Miasta Opola powinni zgłaszać się po poradę prawną do rzeczników funkcjonujących w swoich powiatach lub miastach - właściwych  ze względu  na miejsce zamieszkania konsumentów bez względu na miejsce zawarcia umowy.


Rzecznik nie pomoże w sprawach:

Ważne dla konsumentów 

INFOLINIA DLA KONSUMENTÓW 
PRAWA KONSUMENTA I INNE WAŻNE INFORMACJE 
PORADY W WYBRANYCH SPRAWACH  
PUBLIKACJE DLA KONSUMENTÓW 
AKTUALNOŚCI  URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI i KONSUMENTÓW 
PYTANIA  I  ODPOWIEDZI
FEDERACJA KONSUMENTÓW
WYBRANE AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ KONSUMENTÓW
SEZONOWE WYPRZEDAŻE


Przydatne strony:

WYKAZ RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
FEDERACJA KONSUMENTÓW
STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH
RZECZNIK UBEZPIECZONYCH
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
PUNKT INFORMACYJNY ODBIORCÓW PALIW I ENERGII
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
ARBITER BANKOWY
GŁÓWNY INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU 


 

 

Wersja XML