Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Opolu.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Wrzeciono, jwrzeciono@powiatopolski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 54 15 171. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2011-06-07.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2016-08-17.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

45 - 068 Opole, ul. 1 Maja 29
Tel.: 77 5415101
Faks: 77 5415103
E-mail:
Strona internetowa: powiatopolski.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.powiatopolski.pl , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

Dostępność architektoniczna

 

Opole, ul. 1 Maja 29

Budynek czterokondygnacyjny bez windy, wyposażony w podjazd na wózki, z drzwiami otwieranymi automatycznie o szerokości 2 metrów  w świetle. Na parterze budynku umieszczona jest Tablica Informacyjna, na której umieszczono dane poszczególnych Wydziałów z oznaczeniem pięter i numerów pokoi. W budynku znajdują się następujące Wydziały: Wydział Komunikacji, Sekretariat Starosty Opolskiego, Biuro Rady, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowo- Budżetowy, Wydział Organizacyjny, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Zespół Radców Prawnych, Rzecznik Praw Konsumenta. Każde pomieszczenie biurowe i gospodarcze oznaczone jest numerami oraz tabliczkami informacyjnymi. W holu na parterze budynku umieszczony jest punkt informacyjny, Sala Operacyjna Wydziału Komunikacji, platforma umożliwiająca dostanie się osobie z problemami w poruszaniu się do pomieszczenia Kancelarii (biura podawczego) oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla klientów Urzędu wyposażona jest w przewijak dla niemowląt oraz w uchwyty przy toalecie dla osób poruszających się na wózkach. Na korytarzu umieszczono krzesła oraz zorganizowano kącik zabaw dla dzieci. Z powodu braku windy na Sali Operacyjnej Nr 13 przygotowano stanowisko nr 16 do obsługi osób niepełnosprawnych, które oznaczono następującymi znakami:

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy z zachowaniem tajemnicy istnieje możliwość skorzystania z pokoju Nr 1. Budynek posiada schody proste, z zachowaniem 180 stopni podestu, poręcze po jednej stronie. W budynku można przemieszczać się bez ograniczeń, z asystą psa przewodnika.

W związku z częściowym brakiem dostępności do budynku Starostwa Powiatowego w Opolu osobom ze szczególnymi potrzebami Starosta Opolski wyznaczył asystentów osób ze szczególnymi potrzebami:

1) Hubert Mróz,

2) Ryszard Waleska,

3) Piotr Popczyk,

4) Małgorzata Andrejczuk.

Do obowiązków asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami należy:

 1. doprowadzenie osoby do miejsca wyznaczonego do jego obsługi;
 2. poznanie sprawy z jaką osoba ze szczególnymi potrzebami przybyła do Urzędu;
 3. ustalenie wydziału merytorycznego, który realizuje zadanie;
 4. ustalenie pracownika wydziału merytorycznego, który został wyznaczony przez  Naczelnika Wydziału do obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami;
 5. odprowadzenie klienta do drzwi wyjściowych Urzędu;
 6. zachowanie w tajemnicy spraw poruszanych przez osobę ze szczególnymi potrzebami;
 7. pomoc w ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

W celu przywołania asystenta w holu budynku umieszczono dzwonek przywoławczy opatrzony znakami:

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

oraz napisem „Starostwo Powiatowe w Opolu. Przywołanie Asystenta”.

W budynku znajduje Kasa na Sali Operacyjnej nr 13, w której można dokonać płatności gotówką, lub kartą płatniczą.

Przy budynku Starostwa brak jest parkingu, w związku z czym Starosta Opolski nie ma możliwości wyznaczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Opole,  Plac Wolności 7-8  - II piętro

Budynek czterokondygnacyjny, wyposażony w podjazd na wózki, z drzwiami otwieranymi automatycznie o szerokości 120 cm w świetle oraz wyposażony w windę. Na parterze budynku umieszczona jest Tablica Informacyjna, na której umieszczono dane poszczególnych Wydziałów z oznaczeniem pięter i numerów pokoi. W budynku na II piętrze znajdują się następujące Wydziały: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i Rolnictwa oraz Wydział Geodezji i Kartografii. Każde pomieszczenie biurowe i gospodarcze oznaczone jest numerami oraz tabliczkami informacyjnymi. Istnieje częściowa możliwość poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami. Budynek posiada schody proste, z zachowaniem 180 stopni podestu, poręcze po jednej stronie. W budynku można przemieszczać się bez ograniczeń, z asystą psa przewodnika. Na I piętrze usytuowany jest pokój dla matki z dzieckiem, wyposażony w przewijak. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Na korytarzu umieszczono krzesła.

W związku z częściowym brakiem dostępności do budynku Starostwa Powiatowego w Opolu osobom ze szczególnymi potrzebami Starosta Opolski wyznaczył asystentów osób ze szczególnymi potrzebami:

 1. Agata Pasternak-Jasik,
 2. Krzysztof Kimak,
 3. Grzegorz Olszewski,
 4. Łukasz Knopp.

Do obowiązków asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami należy:

 1. doprowadzenie osoby do miejsca wyznaczonego do jego obsługi;
 2. poznanie sprawy z jaką osoba ze szczególnymi potrzebami przybyła do Urzędu;
 3. ustalenie wydziału merytorycznego, który realizuje zadanie;
 4. ustalenie pracownika wydziału merytorycznego, który został wyznaczony przez  Naczelnika Wydziału do obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami;
 5. odprowadzenie klienta do drzwi wyjściowych Urzędu;
 6. zachowanie w tajemnicy spraw poruszanych przez osobę ze szczególnymi potrzebami;
 7. pomoc w ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

W celu przywołania asystenta w holu budynku umieszczono dzwonek przywoławczy opatrzony znakami:

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

oraz napisem „Starostwo Powiatowe w Opolu. Przywołanie Asystenta”.

W przypadku konieczności zachowania szczególnych warunków dyskrecji wyznaczono pokój nr 238 do przyjmowania klientów mających kłopoty w poruszaniu się, który jest oznaczony znakami:

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

oraz napisem „Obsługa osób niepełnosprawnych”.

W budynku znajduje się Kasa w pokoju 225, w której można dokonać płatności gotówką, lub kartą płatniczą. Isnieje również możliwość dokonania wszelkich opłat z wykorzystaniem płatności elektronicznej lub za pośrednicztwem Poczty Polskiej.

Parking przynależny do budynku posiada jedno miejsce wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

Opole, ul. Książąt Opolskich 27  – parter

Budynek czterokondygnacyjny, bez windy, wyposażony w podjazd na wózki, drzwi otwierane o szerokości 80 cm w świetle. Budynek wyposażony w platformę schodową, która uruchamiana jest w przypadku konieczności skorzystania przez osoby wymagające szczególnych potrzeb (osoby poruszające się na wózkach, osoby poruszające się o kulach, osoby z małymi dziećmi z wózkami). Wydział -Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności znajduje się na parterze budynku. Na parterze w holu budynku umieszczona jest Tablica Informacyjna, na której umieszczono dane poszczególnych Wydziałów z oznaczeniem pięter i numerów pokoi, punkt obsługi osób niepełnosprawnych, kącik zabaw dla dzieci, toaleta dla osób niepełnosprawnych wyposażona w uchwyty oraz przewijak dla dzieci. W przypadku konieczności zachowania szczególnych warunków dyskrecji wyznaczono pokój nr 13 do przyjmowania klientów mających kłopoty w poruszaniu się, który jest oznaczony znakami:

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

oraz napisem „Obsługa osób niepełnosprawnych”.

W związku z częściowym brakiem dostępności do budynku Starostwa Powiatowego w Opolu osobom ze szczególnymi potrzebami Starosta Opolski wyznaczył asystentów osób ze szczególnymi potrzebami:

1)  Małgorzata Rajczyk,

2)  Dominika Medyńska,

3)  Daria Mróz,

4)  Aneta Butrym,

5)  Daniela Chudalla-Sośnik

Do obowiązków asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami należy:

 1. doprowadzenie osoby do miejsca wyznaczonego do jego obsługi;
 2. poznanie sprawy z jaką osoba ze szczególnymi potrzebami przybyła do Urzędu;
 3. ustalenie wydziału merytorycznego, który realizuje zadanie;
 4. ustalenie pracownika wydziału merytorycznego, który został wyznaczony przez  Naczelnika Wydziału do obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami;
 5. odprowadzenie klienta do drzwi wyjściowych Urzędu;
 6. zachowanie w tajemnicy spraw poruszanych przez osobę ze szczególnymi potrzebami;
 7. pomoc w ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

W celu przywołania asystenta w holu budynku umieszczono dzwonek przywoławczy opatrzony znakami:

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

oraz napisem „Starostwo Powiatowe w Opolu, Przywołanie Asystenta”.

W budynku brak Kasy. Płatności można dokonać w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 oraz w Opolu, Plac Wolności 7/8. Istnieje również możliwość dokonania wszelkich opłat z wykorzystaniem płatności elektronicznej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Parking przynależny do budynku posiada dwa miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 7/8 - parter

Budynek czterokondygnacyjny, bez windy. Na parterze budynku mieści się Wydział Geodezji i Kartografii. Budynek od strony parkingu wyposażony jest w dzwonek przywoławczy. Asystenci przyjmują klienta i załatwiają sprawy w przedsionku budynku.

W związku z brakiem możliwości dostępności do budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami Starosta Opolski wyznaczył asystentów:

 1. Patrycja Płaczek
 2. Agata Salamon

telefon: 774607483

W budynku można przemieszczać się bez ograniczeń, z asystą psa przewodnika.

W budynku brak Kasy. Istnieje możliwość dokonania wszelkich opłat z wykorzystaniem płatności elektronicznej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Parking przynależny do budynku posiada dwa miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w urzędzie Starostwa Powiatowego w Opolu.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem – Sekretarzowi Powiatu Opolskiego telefonicznie pod numerem 77 54 15 104, e-mail: lub Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego pod numerem 77 54 15 170, e-mail: albo listownie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.Wersja XML